පරිපාලන නිලධාරී

Administrative / Clerical Jobs

Job description

# තනතුර:- පරිපාලන නිලධාරී

=============================

 

  ප්‍රදේශ :- ත්‍රිකුණාමලය | කදුරුවෙල | අනුරාධපුර | නිට්ටබුව

 

  

~ ඉහත තනතුර සදහා වයස අවුරුදු 18 -25 අතර විය යුතුය

~ අවම සුදුසුකම අපොස සා / පෙළ සිට ඉහලට

~ පළපුරුද්ද අනවශ්‍යයි

~ කෙටි කාලීන පුහුණුව සමග ආයතනයේ ස්ථිර රැකියා

 

# ප්‍රතිලාභ :

 

 * මුලික වැටුප 25000 සිට ඉහලට

* අතිකාල දීමනා

* ETF / EPF

* නොමිලේ නවාතැන් පහසුකම්

 

 # ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

 

ඔබගේ අයදුම්පත පහත සදහන් විද්‍යුත් ලිපිනයට යොමු කරන්න , නැතහොත් පහත අංක වලට අමතා සම්මුඛ පරීක්ෂණයට දින වෙන්කරවා ගන්න

springlanka20@gmail.com

 

ත්‍රිකුණාමලය }

කදුරුවෙල } 071-1587511 / 077-2880966

අනුරාධපුර }

 

නිට්ටබුව } 077- 7222820

Share